Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Hải Phòng và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ

—————

Số: 18/CV-LH

V/v thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Các tổ chức thành viên của Liên hiệp

 

 

Căn cứ các chỉ thị, thông báo, quy định của Thành ủy và Ủy ban nhân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay; thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Để ngăn chặn các nguy cơ và chủ động, chung sức cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị trân trọng đề nghị các tổ chức thành viên triển khai các nội dung cụ thể sau đây:

  1. Thường xuyên nắm bắt thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố để thông tin, tuyên truyền cho các cán bộ, hội viên về tình hình, diễn biến của dịch bệnh; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố; chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”; tập trung thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các chỉ thị, thông báo có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố;
  2. Bám sát tình hình, sự chỉ đạo của Chính phủ, của Thành phố về phòng dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn của Trung ương về hoạt động kỷ niệm (nếu có) để có hình thức tổ chức hợp lý, an toàn, đứng chỉ đạo. Trước mắt, cần hoãn, giãn tiến độ các cuộc gặp mặt, hội họp, một số hoạt động chưa cần thiết cho tới khi tình hình ổn định và được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức;
  3. Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên và các chi hội trực thuộc thường xuyên giữ mối liên hệ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 ở các thôn, tổ dân phố để sẵn sang tham gia khi Thành phố, địa phương phân công, kêu gọi; tăng cường xã hội hóa các nguồn lực để chủ động, hỗ trợ các hoạt động liên quan tới việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị; nắm tình hình hội viên tiếp xúc với người từ vùng dịch và người có yếu tố dịch tễ (nếu có) để vận động, hướng dẫn thực hiện theo hướng dẫn phòng dịch của các cơ quan chuyên môn;
  4. Vận động các hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào tương thân, tương ái, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kêu gọi; hướng dẫn người thân và nhân dân thực hiện tốt các hướng dẫn, khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng, không tuyên truyền thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch của Thành phố và cả nước;
  5. Giao Văn phòng Liên hiệp làm đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn hệ thống Liên hiệp thành phố.

Trân trọng đề nghị các tổ chức thành viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Thường trực Thành ủy (để b/c);

– UBND TP (để b/c);

– Sở NgV (để phối hợp);

– Các tổ chức thành viên LH;

– TT LH;

– Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuân

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *